noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK (pdf) Wyślij ankietę
Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Kontakt

Oczyszczalnia ścieków w Dzierżoniowie

ul. Brzegowa 144
58-200 Dzierżoniów
tel. (074) 832 37 08
e-mail: tk@wik.dzierzoniow.pl

Teren Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie posiada powierzchnię 4,1 ha i usytuowany jest we wschodniej części Obniżenia Podsudeckiego nad rzeką Piławą, prawym dopływem Bystrzycy.
Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Piławy.
Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi Q = 7 500 m3/dobę.
Wielkość oczyszczalni wynosi 37 500 RLM.
Ścieki dopływające do oczyszczalni to ścieki: bytowo - gospodarcze, przemysłowe, ze zbiorników nieczystości ciekłych (szamb), wody roztopowe, infiltracyjne i opadowe pochodzące z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz (od 01.01.2014 r.) z terenu Gminy Pieszyce.

Realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Dzierżoniowie" w celu doprowadzenia jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Piławy zakończono w paĽdzierniku 2007 r.

1. CZĘŚĆ ŚCIEKOWA
Projekt modernizacji i rozbudowy części ściekowej oczyszczalni obejmował budowę reaktora biologicznego, wielofazowego w układzie BARDENPHO do oczyszczania ścieków w ilości 7500 m3/d i wielkości oczyszczalni 37500 RLM.
Reaktor ściekowy składa się z komór wstępnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego, komór beztlenowych do biologicznego uwalniania fosforu (defosfatacja biologiczna), oraz komór nitryfikacyjno - denitryfikacyjnych do kompleksowej eliminacji związków węgla (BZT5, ChZT) oraz związków biogennych (azotu i fosforu) - zintegrowane usuwanie związków CNP. Praca komór w układzie trójfazowym. Komory defosfatacyjne i denitryfikacyjne wyposażone są w mieszadła mechaniczne wolnoobrotowe do wymuszania poziomej cyrkulacji zapobiegającej sedymentacji osadu. Część nitryfikacyjna reaktora wyposażona jest w ruszt do drobnopęcherzykowego napowietrzania za pomocą sprężonego powietrza.
Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu technologicznego prowadzi się:
- recyrkulację wewnętrzną ścieków z komory nitryfikacji przed komorę denitryfikacji
- recyrkulację zewnętrzną osadu z osadników wtórnych przed komorę defosfatacji
Ponadto okresowo prowadzi się wspomaganie biologicznego usuwania fosforu koagulacją symultaniczną (siarczanem żelazowym PIX).
Rozwiązanie technologiczne modernizacji oczyszczalni ścieków zakładało maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów. Obiekty oczyszczalni wchodzące w skład ciągu oczyszczania mechanicznego ścieków tj. krata mechaniczna, piaskownik, osadnik wstępny pozostawiono się bez zmian (ze względu na przeprowadzoną wcześniejszą ich modernizację).

Modernizacji i przebudowie części ściekowej podlegały obiekty części biologicznej oczyszczalni tj:
1. Komory osadu czynnego I0 na komorę defosfatacji (beztlenową) o objętości 562m3,
2. Osadniki wtórne I0 na komorę denitryfikacji o objętości 1152 m3,
3. Pompownia ścieków i osadu wstępnego.
4. Stacja dmuchaw.
5. Komory osadu czynnego II0 na komorę nitryfikacji o objętości 1312m3,
6. Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego
7. Pompownia osadu recyrkulowanego II0
8. Koryta i rurociągi międzyobiektowe
a także budowę nowych obiektów:
9. Blok biologiczny
- komora denitryfikacji o objętości 1910m3,
- komór nitryfikacyjno-denitryfikacyjna o objętości 760m3
- komór nitryfikacji o objętości 1880m3.
10. Komory rozdziału ścieków przy bloku i przy osadniku wtórnym
11. Komora pomiarowa przepływu ścieków oczyszczonych.
12. Rurociągi i kanały międzyobiektowe.
Zlikwidowano złoża biologiczne z uwagi na ich przestarzałą konstrukcję oraz mało efektywną redukcję zanieczyszczeń.
Modernizowane obiekty pracują w pełni zautomatyzowane. Kontrola obiektów i procesu technologicznego realizowana jest lokalnie i zdalnie za pomocą dwupoziomowego komputerowego systemu automatyzacji z wizualizacją.

2. CZĘŚĆ OSADOWA I GAZOWA
Z uwagi na wprowadzenie nowych procesów zintegrowanego usuwania ze ścieków związków węgla (BZT5, ChZT) oraz związków biogennych (azotu i fosforu) - CNP ilość opdrowadzanych z układu osadów ściekowych wzrośnie. Taka ilość osadów ściekowych przed ich gospodarczym wykorzystaniem wymagała wprowadzenia nowoczesnych metod przeróbki osadów oraz pozwoliła na póĽniejszy odzysk energii w postaci biogazu.
Koncepcja technologiczna modernizacji części osadowej i gazowej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie zakładała maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów. Modernizacja i rozbudowa części osadowej i gazowej oczyszczalni obejmowała budowę jednej zamkniętej komory fermentacyjnej wraz z instalacją do odzysku biogazu, zagęszczacza grawitacyjnego osadu przefermentowanego, bloku energetycznego oraz infrastruktury technologicznej.
Osad nadmierny mieszany z osadem wstępnym i zagęszczany jest w zagęszczaczu grawitacyjnym. Zagęszczone osady poddawane są procesowi stabilizacji beztlenowej - fermentacji mezofilnej w temp. 33-35 oC w zamkniętej komorze fermentacyjnej. Przefermentowany osad odwadniany jest w istniejącej instalacji do mechanicznego odwadniania osadów na prasie filtracyjno taśmowej i po higienizacji wapnem przekazywany do ostatecznego zagospodarowania. Wytwarzany w procesie fermentacji biogaz w okresie letnim spalany będzie w silniku agregatu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i ciepło dla potrzeb oczyszczalni. W okresie zimowym biogaz spalany jest w kotłowni produkującej ciepło dla potrzeb technologicznych i socjalnych oczyszczalni.
Modernizacja części osadowej i gazowej przebiegała następująco:
1. Budowa zamkniętej komory fermentacyjnej o pojemności czynnej 1850 m3 - prowadzenie procesu fermentacji mezofilnej w temp. 33-35 oC.
2. Budowa klatki schodowej wraz z windą,
3. Zamontowanie w istniejącym budynku technologicznym wymienników ciepła do podgrzewania osadu,
4. Zamontowanie w istniejącym budynku pomp do recyrkulacji osadu w WKF-ach,
5. Wymianę pompy podającej osad surowy do WKF-u,
6. Budowa instalacji gazu fermentacyjnego składającej się z następujących obiektów:
- Ujęcie biogazu i zabezpieczenie ciśnieniowe komory,
- Separator piany i wilgoci,
- Odsiarczalnik biogazu,
- Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu,
- Zbiornik biogazu pofermentacyjnego o pojemności 330 m3,
- Pochodnia biogazu o przepustowości do 100 m3/h,
- Blok energetyczny z agregatem kogeneracyjnym z zewnętrznymi stanowiskami rozprowadzania ciepła i odprowadzania spalin,
7. Budowa sieci technologicznych, wod-kan.,
8. Budowa dyspozytorni i magazynu polielektrolitu,
9. Budowa budynku agregatorowni i kotłowni,
10. Budowa sieci kabli elektrycznych i oświetlenia terenu,
11. Wykonanie ukształtowania terenu, dróg i placów oraz zieleni.

3. BILANS CIEPŁA I BIOGAZU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIERŻONIOWIE.
Projektowana ilość biogazu: 744 - 1040 Nm3/d.
Wytworzony w procesie fermentacji biogaz spalany będzie w następujących urządzeniach - Ľródłach odzysku ciepła:
1. Agregat kogeneracyjny gazowy - odzysk ciepła w postaci wody grzewczej 139kW i energii elektrycznej 95kW,
2. Kotłownia (2 kotły po120kW) - odzysk ciepła w postaci wody grzewczej 120 - 240 kW.

4. PODSUMOWANIE.

Realizacja zadania pn. "Rozbudowa i modernizacji rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie" części ściekowej, osadowej i gazowej, dzięki zastosowanej technologii pozwoliła na uzyskanie założonych w projekcie parametrów i osiągnięcie efektu ekologicznego dla środowiska tj:

1. Osiągnięcie wymaganych wartości wskaĽników zanieczyszczeń (związki węgla organicznego i związki biogennych tj. azotu i fosforu - CNP) w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Piławy,
2. Wykorzystanie osadów jako Ľródła energii odnawialnej - wytwarzany w procesie fermentacji biogaz (od 744 do 1040 Nm3/d) będzie spalany w silniku agregatu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną (95kW) i energię cieplną (139kW) oraz w kotłowni produkującej ciepło (240kW). Cała energia wytworzona z biogazu, wykorzystana będzie dla potrzeb technologicznych tj. dla ogrzania osadu w WKFz koniecznego dla prowadzenia procesu fermentacji mezofilnej (33-350), pozostała energia wykorzystana będzie do celów ogrzewania budynków, wentylacji i podgrzewu ciepłej wody.
3. Otrzymanie produktu finalnego w postaci osadu ustabilizowanego i bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska przeznaczonego do wykorzystania gospodarczego.


Schemat Blokowy Oczyszczalni Dzierżoniów
Plan Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie
Podstawowe dane dotyczące firmy
Informacje ogólne
Historia
Infrastruktura
Zintegrowany System Zarządzania
Galeria

Strategia rozwoju (pdf)

Pobierz Acrobate Reader - pliki pdf
Pobierz Power Point Viewer - pliki ppt
ostatnia aktualizacja: 20 października 2016 r. Odwiedziło nas juz 1845273 osób