noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

Pobierz regulamin


UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póĽniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póĽniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odpro-wadzania ścieków w następującym brzmieniu:

"REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"


R O Z D Z I A Ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Dzierżoniowa, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póĽniejszymi zmianami),
 2. odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,
 3. przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy,
 4. przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 5) ustawy,
 5. przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy,
 6. umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
 7. urządzenia kanalizacyjne - urządzenia, o których mowa w art. 2 pkt 14) ustawy,
 8. urządzenia wodociągowe - urządzenia, o których mowa w art. 2 pkt 16) ustawy,
 9. wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
 10. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,
 11. wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 12. wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobieranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 13. okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

R O Z D Z I A Ł II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3

 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalał dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez odbiorców. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.
 2. WskaĽniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Dzierżoniowa.

§ 4

 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
  1. zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,
  2. przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie,
  3. dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi: Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zawór za wodomierzem głównym,
  4. ciągłość i niezawodność dostawy wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  5. budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
  6. zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 5

Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szcze-gólności do:

 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
 2. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 3. natychmiastowego powiadomienia Przedsię-biorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
 4. niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsię-biorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 5. utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie:
  1. umożliwiającym stały odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
  2. zabezpieczającym wodomierz przed uszkodzeniami i skutkami niskich temperatur,
  3. uniemożliwiającym dostęp osób nieupraw-nionych,
 6. utrzymywania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
 7. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 8. udostępnienia Przedsiębiorstwu wglądu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,
 9. udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
 10. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 6

Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.

W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego odbiorcy.

R O Z D Z I A Ł III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami

§ 7

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8

 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, a w szczególności postanowienia dotyczące:
  1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
  2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
  3. praw i obowiązków stron umowy,
  4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  5. ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy,
  6. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia,
  7. określenia w umowach na odprowadzenie ścieków przemysłowych maksymalnego stężenia zanieczyszczeń oraz ich stan, a także wielkość opłat dodatkowych za przekroczenie warunków umownych,
  8. warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy.
 2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przed-siębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9

 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:
  1. gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
  2. na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 10

 1. Zmiana warunków umowy może nastąpić wyłącznie w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.
 2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.

§ 11

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 12

 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.
 3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrze-żeniem ust. 4.
 4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieure-gulowanym stanie prawnym, po upraw-dopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
 5. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku o zawarcie umowy.
 6. Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przez niego prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

§ 13

Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

§ 14

 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę z osobami korzystającymi z lokali, które znajdują się w budynku wielolokalowym, na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jeżeli:
  1. instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,
  2. jest możliwość odczytu wskazań wodomierzy w terminach uzgodnionych pomiędzy Przedsiębiorstwem a właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych,
  3. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych rozlicza, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy, różnicę we wskazaniach pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
  4. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych na podstawie umowy, określonej w ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
  5. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
  6. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych uzgodnił z Przedsiębiorstwem sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczenie wody do lokalu,
  7. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych uzgodnił z Przedsiębiorstwem sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
  1. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
  3. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
 3. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 4. W terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione przed podpisaniem umowy.
 5. Przedsiębiorstwo zawiera umowy, o których mowa w ust. 1 oraz umowę z zarządcą nieruchomości na wodomierz główny, jeżeli właściwości wewnętrznej instalacji wodociągowej nie zmieniają parametrów jakościowych wody w stopniu dyskwalifikującym ją jako wodę pitną.

§ 15

 1. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypo-wiedzenia.
 2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.
 3. Przedsiębiorstwo może rozwiązać umowę z zacho-waniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli nie zostały usunięte przyczyny odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego określone w § 18 ust. 1.

§ 16

 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
 2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

§ 17

Umowa wygasa w przypadku:

 1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
 2. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
 3. zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,
 4. utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 18

 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
  1. przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
  2. Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
  3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
  4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
 2. Przedsiębiorstwo, które wstrzymało dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwości korzystania z tego punktu.
 3. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia poza Odbiorcą także Powiatowego Inspektora sanitarnego oraz Burmistrza Dzierżoniowa, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem wstrzymania dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 19

Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po usunięciu przez odbiorcę przyczyn odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego określonych w § 18 ust. 1.

§ 20

Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

R O Z D Z I A Ł IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opat ustalone w taryfach

§ 21

Rozliczenia z Odbiorcami za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na postawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 22

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 23

 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
 2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.
 3. Przedsiębiorstwo dołącza do nowo zawieranej umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 24

 1. Za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo na rzecz Odbiorcy wystawiana jest faktura.
 2. W budynku wielolokalowym, w którym Odbiorcami są osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębne faktury dla tych Odbiorców, po uprzednim zawarciu stosowanych umów. Niezależnie od tego Przedsiębiorstwo wystawia fakturę dla zarządcy lub właściciela na ilość wody wynikającą z różnicy wskazań wodomierza głównego oraz sumy wskazań wodomierzy w poszczególnych lokalach.
 3. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. OpóĽnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.
 4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 25

 1. W przypadku zastrzeżeń Odbiorcy odnośnie prawidłowego działania wodomierza, na pisemny wniosek Odbiorcy, Przedsiębiorstwo ma obowiązek przekazać wyspecjalizowanej jednostce urzędowe sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza.
 2. W przypadku, gdy sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzi niesprawności wodomierza, koszty związane ze sprawdzeniem, montażem i demontażem pokrywa Odbiorca.
 3. W przypadku, gdy sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdzi niesprawność wodomierza, koszty związane ze sprawdzeniem, montażem i demontażem pokrywa Przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zwrotu nadpłaty za okres wadliwego działania wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
 4. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednie ujawnienie niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.
 5. W przypadku braku możliwości ustalenia średniego zużycia, zgodnie z ust. 4, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego lub ilości średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

§ 26

 1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobieranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
 2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

R O Z D Z I A Ł V

Warunki przyłączania do sieci

§ 27

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
 2. adres do korespondencji,
 3. określenie ilości przewidywanego poboru wody,
 4. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających).

§ 28

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 27, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć mapę zasadniczą lub sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w § 27, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 29

 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w §27, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraĽnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
 2. Dokument, o którym mowa w ust 1, powinien co najmniej:
  1. wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
  2. określać ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
  3. określać ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
  4. zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci,
  5. wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.
 3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, może określać:
  1. parametry techniczne przyłącza,
  2. inne uwagi.

§ 30

 1. "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci, mogą dotyczyć nie tylko przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem "Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
 3. W sytuacji współfinansowania budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez osobę ubiegającą się o przyłączenie, umowa zawierana miedzy Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 4. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.
 5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3, pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
 7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać co najmniej:
  1. termin wybudowania urządzenia,
  2. warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
  3. zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,
  4. zasady wyceny inwestycji,
  5. formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,
  6. termin przejęcia urządzenia,
  7. termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nieprzenoszącej prawa własności,
  8. zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 31

 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
 2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" dla danej nieruchomości.

§ 32

Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

R O Z D Z I A Ł VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 33

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
 3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
 4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

R O Z D Z I A Ł VII

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonywanego przyłącza

§ 34

 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", oraz z projektem przyłącza.
 2. Jeżeli "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
 3. Określenie w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
 5. Przed przystąpieniem do robót uprawniony geodeta wytycza trasę przyłączy, a po wykonaniu, przed zasypaniem, wykonuje pomiar geodezyjny powykonawczy, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 35

 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Odbiorcę, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, w okresie nie dłuższym niż 14 dni po dacie zgłoszenia.
 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 34 ust. 3, są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 36

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

§ 37

 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
  1. dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
  2. termin odbioru,
  3. pomiar geodezyjny powykonawczy, o którym mowa § 34 ust. 5,
  4. inne warunki odbioru.
 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
  1. datę odbioru,
  2. adres nieruchomości, do którego wykonano przyłączenie,
  3. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
  4. wyniki prób i pomiarów,
  5. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza,
  6. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

R O Z D Z I A Ł VIII

Standardy obsługi odbiorców

§ 38

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane, bez zbędnej zwłoki, do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
  1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  2. warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
  3. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
  4. występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  5. planowanych przerw w świadczeniu usług.
 2. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie.
 3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresu dłuższego niż 30 dni, Przedsiębiorstwo przed upływem tego terminu, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

§ 39

 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej i powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę Odbiorcy oraz adres,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
  5. numer i datę umowy.
 3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji.

§ 40

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
 2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§ 41

 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
  1. aktualnie obowiązujące taryfy cen i stawek opłat,
  2. "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków",
  3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
  4. uaktualniony tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
 2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swoją siedzibą.

R O Z D Z I A Ł IX

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 42

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
 2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
 3. W przypadku budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 43

Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

R O Z D Z I A Ł X

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 44

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 45

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 46

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

§ 47

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w ustalonych okresach.

§ 48

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§ 49

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę.

§ 2

Traci moc uchwała nr LXVI/485/2002 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków".

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZˇCY
RADˇ MIEJSKˇ

HENRYK SMOLNY

Przekazanie stanu wodomierzy
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Wnioski do pobrania
Co trzeba zrobić...
Wyślij ankietę...
Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wod-kan
ostatnia aktualizacja: 10 styczeń 2019 r. Odwiedziło nas juz 3076002 osób